facebook
Zamiast kwiatów na ślub

STATUT

Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA

§1.

Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ustanowiono aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w dniu 3.10.1991r. Repertorium A Nr 3216/91

§2.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda” i zwana jest w dalszej części statutu „Fundacją”. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski z siedzibą w Łodygowicach.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

Fundacja używa pieczęci ze swoim znakiem i napisem Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Per Corda”.

§5.

1. Celem Fundacji jest:
- zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
- pomoc w edukacji dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnym,
- działalność charytatywna,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- podejmowanie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- inspirowanie i wspieranie zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych.

2. Cele wymienione w ust. 1. Fundacja realizuje przez:
- zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka rehabilitacyjnego na terenie Łodygowic;
- finansowe i materialne wspieranie ośrodka i placówek prowadzących edukację, oświatę, rehabilitację dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
- organizacja transportu osób niepełnosprawnych;
- zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno - terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych;
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych;
- organizowanie kwest pieniężnych;
- organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą;
- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
- organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników;
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami;
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
- organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym;
- działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- prowadzenie pozaszkolnej edukacji;,
- prowadzenie edukacji rodziców w zakresie pomocy swym dzieciom;
- organizowanie zaopatrzenia prowadzonej przez Fundacje placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały potrzebne w procesie rehabilitacyjno wychowawczym;
- wprowadzanie elementów terapii antropozoficznej w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
- organizowanie wczasów rehabilitacyjnych w posiadanym Ośrodku i współpraca z innymi tego typu Ośrodkami.
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami statutowymi Fundacji.

§ 5a

Wszystkie cele i zadania Fundacji określone w § 5 statutu mogą być prowadzone jako działalność pożytku publicznego odpłatna lub nieodpłatna.

§6.

Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 1300,00 zł (tysiąc trzysta złotych 00/100). Wpłacona przez fundatorów na konto Fundacji. Wysokość wpłaconych kwot wyszczególniona jest w załączniku nr I do Statutu. Wpłacone kwoty stanowią majątki odrębne wpłacających (ewentualnie fundatorów)

§7.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów zwana dalej „Rada”
2. Zarząd

§8.

W skład Rady Fundatorów wchodzi od 3 do 7 osób.
Rada Fundatorów składa się z:
1. członków założycieli (ewentualnie fundatorów założycieli)
2. członków wspierających (ewentualnie fundatorów wspierających lub wspomagających)
3. członków honorowych.

Członkiem założycielem jest osoba fizyczna wymieniona w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.

Członkiem wspierającym może być współmałżonek osoby wymienionej w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji pod warunkiem, że jest rodzicem lub opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub osoba fizyczna albo prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w inny sposób wspomagająca działalność Fundacji po jej ustanowieniu i deklaruje chęć uczestniczenia w jej działalności.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Fundacji.
Godność członka honorowego nadaje Rada Fundatorów.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
Rada może uchwałą powołać do swojego grona innych członków wspierających lub honorowych.

W każdym czasie członek Rady może wycofać swoje członkostwo z podaniem przyczyny.

Odwołanie członka założyciela Rady przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn:
- złożenia rezygnacji,
- śmierci członka.

Odwołanie członka wspierającego Rady przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn:
- złożenia rezygnacji,
- niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
- choroby, ułomności lub utraty siły - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
- nienależytego wypełniania funkcji członka.

Członkami Rady nie mogą być osoby, które:
a) są członkami zarządu Fundacji, lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada jest organem kolegialnym sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd ustalając termin, miejsce oraz porządek obrad i podając to do wiadomości Rady 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.
W posiedzeniu biorą udział:
1. Z prawem głosowania:
a. Członkowie założyciele,
b. Członkowie wspierający.
2. Z głosem doradczym:
a. Członkowie honorowi,
b. Członkowie Zarządu nie będący członkami Rady.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmian Statutu Fundacji, powoływania i odwoływania członków Zarządu, połączeniu lub likwidacji Fundacji, które podejmowane są kwalifikowaną większością głosów 2/3 pełnego składu rady.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy również decydowanie o podziale środków Fundacji na realizację celów statutowych, zatwierdzanie programów działania Fundacji przedstawionych przez Zarząd.

§9.

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd w skład, którego wchodzi od 3 do 7 osób.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka zarządu.
Odwołanie Członka Zarządu przez Radę następuje z przyczyn:
- złożenia rezygnacji,
- niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
- choroby, ułomności lub utraty siły - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
- nienależytego wypełniania funkcji członka.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które:
- były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd jest organem kolegialnym i uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję odpłatnie lub społecznie. Spośród swoich członków Zarząd może wybrać prezesa, który spełnia funkcje reprezentacyjne.

§10.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. opracowanie programów działania Fundacji i sposobu ich realizacji.
2. zarządzanie majątkiem Fundacji.
3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, szczególnie wobec organów administracji państwowej i innych organizacji.
4. prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i propagandowych Fundacji.
5. przyjmowanie wymagających szczególnych formalności darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów na rzecz Fundacji.
6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych, które zatwierdza Rada.
7. uchwalenie regulaminu działania Zarządu, który zatwierdza Rada.
8. ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

§11.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§12.

Środki na realizację celów Fundacji pochodzą z:
1. majątku Fundacji.
2. rzeczowych i gotówkowych darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.
3. odsetek
4. subwencji i dotacji,
5. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
8. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
9. innych form finansowania nie zabronionych przez przepisy.
Środki na realizację celów Fundacji mogą wpływać na konto złotówkowe, dewizowe oraz bezpośrednio do kasy Fundacji.

§ 12a.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12b.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13.

Dla efektywnego realizowania celów statutowych Fundacja ma prawo połączyć się z inną Fundacją oraz z inną jednostką organizacyjną.
Fundacja ma prawo tworzyć oddziały, zakłady oraz filie.
Fundacja ma prawo wchodzić w spółki z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Odnośnie decyzje podejmuje na wniosek Zarządu Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§14.

Uchwałą w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów dla których Fundacja została utworzona, z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych lub z powodu niewypłacalności podejmuje Rada. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji Rada ma prawo przekazać majątek innej Fundacji lub na rzecz inicjatyw dotyczących realizacji podobnych celów.

§ 15.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem

§ 16.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§17.

Ustala się szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA”.

§18.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przez wyodrębniony organizacyjnie i finansowo Zakład Działalności Gospodarczej Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA” zwanej dalej Zakładem.

§19.

Siedziba Zakładu jest w Łodygowicach.

§20.

Działalność gospodarcza Fundacji, o której mowa w ust. 16.  prowadzona jest na terenie całego kraju, a jej przedmiotem może być:
-  produkcja i handel upominkami, produktami drogeryjnymi, biżuterią, wyrobami zdobniczymi,
-  działalność reklamowa, promocyjna, wydawnicza,
-  usługi reklamowe na rzecz sponsorów na podstawie umowy o sponsoring,
-    najem nieruchomości,
-    usługi poligraficzne,
-    działalność związana z organizacją targów i wystaw,
-    działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
-    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
-    świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób fizycznych i prawnych nie podlegających działalności statutowej Fundacji,
-    prowadzenie działalności rozrywkowej, prowadzenie hoteli, domów wczasowych, noclegowni, pensjonatów, punktów gastronomicznych,
-    prowadzenie wyżej wymienionej działalności z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, której zakres nie jest ograniczony przepisami prawa.

Zakład jest jednostką organizacyjną Fundacji i podlega Zarządowi Fundacji.
Decyzję o ustanowieniu Zakładu podejmuje Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad jej działalnością.
Zakład zarządzany jest przez Dyrektora Zakładu.
Dyrektora Zakładu powołuje Zarząd Fundacji.
Dyrektor Zakładu jest kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Szczegółowy zakres działania zakładu oraz uprawnień i obowiązków kierujących Zakładem określa regulamin organizacyjny Zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.
Zasady wynagrodzenia oraz wielkości środków na nagrody dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie określa Zarząd Fundacji.

§21.

Środki własne na działalność gospodarczą stanowią:
a. środki pieniężne Fundacji w wysokości wydzielonej przez Zarząd Fundacji.
b. środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.

§22.

Fundacja odpowiada za zobowiązania Zakładów całym swoim majątkiem.

§23.

1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.
Dochodem Fundacji są również:
a. dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego,
b. wyniki przeszacowania zapasów, surowców, materiałów, produkcji niezakończonej, wyrobów gotowych, spowodowane zmianą cen urzędowych po ich rozliczeniu z budżetem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowi dochód do przeznaczenia na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§24.

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji wg zasad dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§25.

Gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa działalności prowadzona będzie wg zasad określonych dla jednostek nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

| Powrót do góry strony |

Podaruj nam swój 1% podatku

E-PIT:

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

PARTNERZY:

stat4u

Fundacja "Per Corda" posiada pisemne zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
34-381 Radziechowy; ul. Plebańska 1570
tel.: 507-087-222; 660-410-654
email: percorda@op.pl